dj na svatbu
Dj na svatbu / svatební DJ
dj na svatbu

Všeobecný podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Webu DJs-NASVATBU.cz

1.Přehled pojmů

Zprostředkovatel: Radek Šiml,IČO: 777555333, Táborská 47, 140 00 Praha 4, radeksunface@gmail.com

Zprostředkovatel provozuje internetové stránky www.djs-nasvatbu.cz/, www.djradeksiml.cz/, www.fotokoutekfunbox.cz/,www.zabava-nasvatbu.cz/

Zprostředkovatel – zajišťuje služby nabízené na těchto stránkách, vždy dle individuálních požadavků objednavatele.

Objednavatel – zákazník využívající služeb nabízených na internetových stránkách zprostředkovatele.

Zprostředkovaná smlouva – obchodní dohoda mezi objednavatelem a poskytovatelem služeb nabízených na internetových stránkách zprostředkovatele dle všeobecných obchodních podmínek zde publikovaných.

Poskytovatel služeb – je fyzická osoba zajišťující provedení služeb dle požadavků objednavatele. Nejčastěji se jedná o DJ, kouzelníka, fotografa, obsluhu Fotokoutku Funbox či dalších služeb nabízených zprostředkovatelem.

 

  1. Zprostředkovaná smlouva

Zprostředkovaná smlouva se řídí ustanovením občanského zákoníku § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. a upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Zprostředkovatelem a objednavatelem, při zprostředkování smlouvy o poskytnutých službách.

Pokud není uzavřená speciální dohoda, zprostředkovatel zajišťuje pouze technickou část dohody, mezi poskytovatelem služeb a objednavatelem. Poskytovatel služeb je tím kdo nese odpovědnost za plnění služeb objednaných objednavatelem.

Objednavatel odesláním rezervačního formuláře uvedeného na stránkách zprostředkovatele, potvrzuje přijetí všeobecných obchodních podmínek. Tímto nabývá zprostředkovaná smlouva mezi zprostředkovatelem a objednavatelem platnosti. Zprostředkovatel se zavazuje k zajištění kontaktu a zprostředkování smlouvy mezi objednavatelem a poskytovatelem služeb.

Všeobecné obchodní podmínky jsou publikovány na všech internetových stránkách zprostředkovatele.

  1. Objednávka služeb

Služby si rezervuje objednavatel pomocí rezervačního formuláře, emailu nebo telefonicky. Zprostředkovatel zajistí vypracování cenové nabídky, jednotlivých poskytovatelů služeb, a to nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky.

Objednavatel má 3 pracovní dny na výběr svého poskytovatele služeb. Zprostředkovatel má právo svojí nabídku modifikovat, pokud byl vybraný poskytovatel již rezervován jiným objednavatelem nebo z jiných technických důvodů.

 V momentě kdy objednavatel potvrdí rezervaci poskytovatele služeb, dochází k realizaci zprostředkované smlouvy potvrzujícím emailem od zprostředkovatele. Zprostředkovatel má právo rezervaci potvrdit či odmítnout do 24 hodin od přijetí rezervace.

V případě potvrzení rezervace, je povinen zprostředkovatel zasláním kontaktních údajů jak objednavateli, tak i jím vybranému poskytovateli služeb.

  1. Práva a povinnosti objednavatele

 Objednavatel souhlasí s elektronickým uzavřením smluvního vztahu dle všeobecných obchodních podmínek.

Objednavatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že:

  1. je plně způsobilý k právním úkonům
  2. veškeré údaje poskytnuté zprostředkovateli jsou pravdivé
  3. přijímá všechny ustanovení všeobecných obchodních podmínek

Objednavatel je povinen, při užití internetových stránek zprostředkovatele, řídit se právními předpisy při dodržení všeobecných obchodních podmínek zprostředkovatele. Objednavatel se zavazuje:

  1. respektovat práva zprostředkovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
  2. že nebude šířit nepravdivé, nebo zavádějící informace o poskytovateli služeb (dj, fotograf, obsluha fotokoutku atd.)

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo jakékoliv hodnocení bez udání důvodů smazat či nepublikovat.

Objednavatel souhlasí svojí rezervací s odměnou zprostředkovatele dle uvedeného ceníku. Do doby než tuto odměnu uhradí, není rezervace platná a zprostředkovatel má právo od ní ustoupit. Zprostředkovatel vystaví objednavateli účetní doklad na tuto odměnu. Odměna zprostředkovatele je nevratná, jak v případě zrušení zprostředkované smlouvy od objednatele nebo poskytovatele služeb. Pokud je smlouva zrušena na straně poskytovatele, je zprostředkovatel povinen zajistit vhodnou alternativu ze svých smluvních poskytovatelů služeb.

 Práva a povinnosti Zprostředkovatele

Zprostředkovatel je oprávněn pozastavit užívání svých internetových stránek objednavateli v případě porušení všeobecných obchodních podmínek.

Zprostředkovatel nenese odpovědnost za plnění objednávky ze strany poskytovatele služeb. Veškeré vztahy vzniklé ze zprostředkované smlouvy řeší pouze objednavatel a poskytovatel služby. Objednavatel souhlasí s tím, že veškeré reklamace nebude nárokovat na zprostředkovateli. Zprostředkovatel není odpovědný za informace na profilech poskytovatele služeb(dj, fotograf, kouzelník atd), ale pokud zjistí, že je uvedený údaj nepravdivý, je povinen tento údaj opravit nebo odstranit.

Zprostředkovatel může zajišťovat plnění smlouvy za pomoci třetích osob. Na tyto osoby je zprostředkovatel oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplívající ze smlouvy. Objednavatel s tímto souhlasí účastí na této smlouvě.

Další práva a povinnosti

Objednavatel bere na vědomí, že obsah internetových stránek podléhá zákonu o autorských právech. Jakékoliv používání dat těchto internetových stránek je zakázané.

Zprostředkovatel není vázán k objednavateli  kodexy chování  ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

Objednavatel může řešit stížnosti mimosoudně v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) za pomoci české obchodní inspekce. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách coi.cz

Zprostředkovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů všech uživatelů, včetně tzv cookies, se na internetových stránkách zprostředkovatele řídí  příslušným zákonem.

Závěrečné ustanovení

Všichni účastníci zprostředkovatelských smluv se zavazují dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Přijímají preferenci elektronické a telefonické komunikace. Účastníci souhlasí s tím, že pokud některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek nelze dodržet, zvolí řešení, které se nejvíc tomuto přibližuje. Platnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek v tom případě zůstává nezměněna.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15.6.2019

« »
Všeobecný podmínky